Въпроси и Отговори

Каква такса се дължи при заверка на договор за наем?

Договорът за наем може да се таксува по две точки от Тарифата за нотариалните такси към ЗННД, като критерият е дали договорът подлежи на вписване или не. На вписване в Агенцията по вписване подлежат договорите за наем на недвижим имот (вкл. на земделска земя) за срок по-дълъг от една година, както и договорите за аренда, като в този случай нотариалната такса се определя по т.9 от Тарифата. Дължи се и такса за Агенция по вписванията. Ако договорът за наем е за срок по-кратък от една година, то той се таксува по т.10 от тарифата. И в двата случая е предвиден минимум на нотариалната такса от 30лева. Таксата се изчислява върху материалният интерес, който представлява сумата от месечния наем за срока на договора, а ако такъв не е посочен – за три години.

 

Какво не може да се включи в брачния договор?

Не е допустима уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт. Ограничението не се отнася за разпорежданията относно дяловете на съпрузите при прекратяване на уговорена съпружеска имуществена общност.

 

Кога и как се прекратява брачен договор?

Брачният договор се прекратява: по взаимно съгласие на страните – в този случай те могат да изберат законов режим или да сключат нов договор; по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако договорът сериозно застрашава интересите на съпруга, на ненавършилите пълнолетие деца или на семейството; при прекратяване на брака, освен клаузите, които уреждат последиците от прекратяването и са предназначени да действат и след него.

 

Подлежи ли на нотариална заверка брачният договор?

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите, предмет на договора, се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните.

 

Може ли да се сключи брачен договор при вече сключен брак?

Да, съпрузите могат да сключат брачен договор и по време на брака. Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

 

Защо при продажба на кола или недвижим имот нотариусът иска да присъства и съпругата/съпругът?

Съгласно Семейния кодекс обща собственост на съпрузите (т.нар съпружеска имуществена общност) са всички вещи, права върху вещи и парични влогове, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос. Няма значение на чие име е издаден документът за собственост. Разпореждането с вещи, съпружеска имуществена общност, се извършва от двамата съпрузи заедно. Изключение правят вещите (вкл. недвижимите имоти) придобити по наследство и дарение, както и вещите при т.нар. трасформация на лично имущество.

 

Какви документи се изискват от продавача при продажба на имот?

При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:

  1. Документ за собственост (нотариален акт или друг документ за собственост);
  2. Документ за самоличност (лична карта, паспорт);
  3. Данъчна оценка на имота (извършва се от данъчната служба);
  4. Скица на имота (ако предмет на сделката е дворно място);
  5. Протокол за делба (ако е имало делба на имота);
  6. Удостоверение, че имотът не е актуван като общински (само за сделки с дворно място, издава се от отдел “Общинска собственост”);
  7. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план (необходимо е само при положение, че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт);
  8. Удостоверение за наследници (изисква се ако лицето, посочено в документа за собственост е починало);
  9. Пълномощно (изисква се ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката и е упълномощило друго лице);
  10. Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.